Høv, hav, havið, stone
HoganesOlavs_Sterka_hav_Lamba_RituvikOrm_bonda_hav_SkalafirdiOyri