Suduroy, BeinisvordVagoyVágoy, TindholmVidoy, VidareidiMilestone to NordradalSunset in Velbastad